Ouderraad

De Ouderraad (OR) organiseert activiteiten op school en ondersteunt bij activiteiten die door het schoolteam worden georganiseerd. De OR geeft ook, zo nodig, signalen van ouders door aan de schoolleiding en de Medezeggenschapsraad (MR). Zo bevordert de OR de betrokkenheid van ouders op school en levert ze een bijdrage aan de positieve leefomgeving van de school en aan het zo goed mogelijk functioneren van het onderwijs.

De OR, de MR en de schoolleiding hebben goed contact met elkaar. De voorzitter van de OR, de voorzitter van de MR en de schoolleiding hebben regelmatig een gezamenlijk overleg waarin zij diverse onderwerpen met elkaar afstemmen. Waar nodig kan de OR een adviserende rol vervullen naar de MR en de schoolleiding.

 

De hulp en betrokkenheid van ouders is heel belangrijk voor de school. We zijn er daarom blij mee dat onze OR vrij groot is: ze bestaat uit ca. 10 ouders en 2 of 3 leerkrachten. De samenstelling wisselt elk jaar iets. Op het OR-bord in de hal van de school staat de actuele bezetting. De OR vergadert maandelijks, behalve in de maanden van de zomervakantie.

 

Activiteiten

Bij sommige activiteiten is de OR ‘in the lead’, bij andere ligt de hoofdorganisatie bij het schoolteam en ondersteunt de OR. Samen zorgen we o.a. voor een leuke Kinderboekenweek, Sinterklaasfeest, Kerstviering, Bonte Breijeravond, Paaslunch, Koningsspelen, Avondvierdaagse, Zomerfeest, Musical van groep 8 en andere feestelijke schoolactiviteiten.

 

De OR geeft alle leerkrachten aan het begin van het jaar een bijdrage om leuke dingen voor in de klas te kopen. Iedereen doet daar iets anders mee, passend bij de leeftijd van de kinderen. De OR zorgt daarnaast voor welkomsttasjes voor de nieuwe leerlingen, met daarin o.a. een gymtas en een school T-shirt. En als de kinderen groter worden, heeft de OR ook school T-shirts in grotere maten te koop.

 

Vrijwillige ouderbijdrage

De activiteiten die op school door of met de OR worden georganiseerd zijn over het algemeen extra activiteiten die niet tot het gewone onderwijs behoren. Ze worden dan ook niet door de overheid betaald. Maar ze maken de schooltijd van de kinderen wel extra leuk. Vandaar dat wij alle ouders oproepen hieraan jaarlijks een financiële bijdrage te leveren. De ouderbijdrage is vrijwillig en ligt op de Kors Breijerschool onder het landelijk gemiddelde.

 

Hoewel wij de ouderbijdrage erg op prijs stellen en er verschillende mogelijkheden zijn om deze bijdrage te kunnen voldoen, sluiten wij geen kinderen uit voor deelname aan activiteiten. In de eerste maanden van het schooljaar krijgen alle ouders een bericht via Social Schools waarin e.e.a. nader wordt toegelicht en waarin een link is opgenomen waarmee de bijdrage kan worden betaald.

Voor ouders met kinderen tussen de 4 en de 18 jaar oud, die weinig financiële middelen hebben, biedt de gemeente Amsterdam een Stadspas aan. Hieronder valt onder andere een vergoeding voor de ouderbijdrage op school.

 

U kunt evt. informatie hierover vragen, of de stadspas laten scannen bij de administratie.

 

De OR stelt elk jaar een begroting op. De penningmeester van de OR houdt de inkomsten en uitgaven van de OR bij. De controle hierop wordt jaarlijks gedaan door een kascommissie. Deze commissie maakt geen onderdeel uit van de OR.

 

Communicatie OR

De OR vindt het van belang dat ze zichtbaar, herkenbaar en benaderbaar is. Dit doet de OR op verschillende manieren: in de nieuwsbrieven van school, via de klassenouders, op de website van de Kors Breijerschool en tijdens schoolactiviteiten. U herkent de OR tijdens de activiteiten aan de gele T-shirts die zij dragen. Er zijn altijd OR-leden bij de koffie-ochtenden op school. Het e-mail adres van de OR is

 

ouderraad@korsbreijer.nl.

 

Ook meedoen met de OR?

Als u belangstelling heeft voor de OR horen we dit graag! Lid zijn en activiteiten organiseren is ontzettend leuk (vinden de leden van de OR) en kost wel wat, maar niet heel veel tijd door het jaar heen. Maar u hoeft niet altijd lid te worden van de OR om een bijdrage te leveren. U kunt bijvoorbeeld ook als hulpouder meehelpen bij een specifieke activiteit. Voor meer informatie, of eens meekijken, kunt u de OR bereiken door een e-mail te sturen naar  ouderraad@korsbreijer.nl