Medezeggenschapsraad

Aan elke school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. In onze school bestaat de MR uit drie teamleden en drie ouders. 

Bevoegdheid MR

De MR is bevoegd om alle aangelegenheden die de school aangaan te bespreken en daarover aan het bestuur en/of de directie voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. Voor bepaalde besluiten van het bestuur/of de directie is instemming of advies van de MR nodig. De MR werkt volgens een medezeggenschapsreglement en vergadert gemiddeld één keer per zes weken.

De taak van de MR

 • Het behartigen van de belangen van de achterban: de kinderen, de ouders en het personeel.
 • Het meedenken over de organisatie, huisvesting en het beleid van de school en het te geven
  onderwijs.

In de loop van elk schooljaar krijgt de MR te maken met verschillende onderwerpen. Sommige daarvan keren jaarlijks terug, andere zijn incidenteel en niet te voorspellen. De MR behandelt onderwerpen als:

 • het school- en jaarplan;
 • het school ondersteuningsprofiel (passend onderwijs);
 • de groepsindeling van de klassen;
 • de formatie;
 • de ontwikkelingen met betrekking tot de brede school;
 • het vakantie- en studiedagenrooster;
 • uitslagen van de Cito-scores;
 • de veiligheid in en rondom de school;
 • enquêtes onder ouders.

 

Uitwisseling van informatie met de ouders gebeurt op diverse manieren:

 • De MR schrijft in elke school nieuwsbrief wat er de afgelopen periode is besproken;
 • In haar jaarverslag legt de MR verantwoording af aan de ouders over het gevoerde beleid;
 • De MR heeft een eigen plek op de website van de school waar relevante informatie wordt gedeeld;
 • Bij grote beleids- en/of organisatie veranderingen zal de MR ouders om hun input vragen (bijvoorbeeld via een enquête);
 • Nauw contact met de OR;
 • Ouders en teamleden kunnen contact opnemen met de MR-leden door hen op school aan te spreken of via  mr@korsbreijer.nl.

 

Leden MZR

Naam

Taak

Vince Toeset

ouder                    Voorzitter

Esther van Wegen

ouder                    

Rachel Lamsberg

ouder

Gerdiene Lustig

schoolteam

Suzanne de Rooij

schoolteam

Nicole Ebing

schoolteam


Florente Basisscholen heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR zitten teamleden en ouders van de scholen die onder het bestuur van de Stichting Florente basisscholen vallen. Peter Sikma is GMR-lid namens het team. Carolien de Boer is GMR-lid namens de ouders.